THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Hướng dẫn công tác bình đẳng giới năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 18/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 1499/UBND-KGVX về việc hướng dẫn công tác bình đẳng giới năm 2017.


Thực hiện văn bản số 917/LĐTBXH-BĐG ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị tập trung triển khai các nội dung sau:

 

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị thực hiện Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trước ngày 15/6/2017; đánh giá kết quả, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn Luật Bình đẳng giới trong giai đoạn tới, đồng thời nêu rõ các quy định trong Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn luật cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi trong quá trình thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh trước ngày 30/6/2017.   

 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong đó triển khai các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới với hình thức phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với văn hóa vùng miền để nâng cao hiệu quả. Khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt động bình đẳng giới. Tổ chức thực hiện Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017. Huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đoàn thể tại đơn vị, địa bàn mình. Thu hút sự tham gia của các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền các hoạt động của Tháng hành động về Bình đẳng giới.

 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới qua việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, phân công rõ trách nhiệm các đơn vị, phòng ban, cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tổ chức tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quy hoạch và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thanh tra, cán bộ tư pháp, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, huyện, cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội và cộng tác viên công tác xã hội cấp xã.

 

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2402/KH-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc có nguy cơ bất bình đẳng cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện của đơn vị mình và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện. Thực hiện các hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. UBND các huyện, thành, thị triển khai hoạt động về bình đẳng giới trên địa bàn; lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí ngân sách để thực hiện có hiệu quả kế hoạch; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện bình đẳng giới.

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm