THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh

PhuthoPortal – Ngày 19/4/2017, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh đã ban hành Quyết định số 848/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT.


Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo CNTT là không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh. Đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công liên quan tới thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh. Bảo đảm sự chủ động giải quyết nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo CNTT của tỉnh và các Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

Quy chế cũng quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Ban chỉ đạo CNTT, các Ủy viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có những vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo

Tài liệu đính kèm  

 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm