THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal – Ngày 21/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND  về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Đối tượng được áp dụng trong quy chế này là Ban quản lý, các sở, ngành và UBND cấp huyện có Khu công nghiệp (KCN); các chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN.

 

Nguyên tắc phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh như sau: Ban quản lý là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN; đồng thời là cơ quan đầu mối liên hệ và chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện có KCN làm việc theo cơ chế “một cửa liên thông” với các cơ quan liên quan. Việc phối hợp quản lý nhà nước các KCN theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan nhằm đảm bảo sự thống nhất, không chồng chéo và nâng cao trách nhiệm tham gia quản lý của các cơ quan; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN. Khi được cơ quan chủ trì lấy ý kiến bằng văn bản thì cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định tại bộ thủ tục hành chính. Nếu quá thời hạn mà cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản trả lời coi như đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật những vấn đề được lấy ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện công khai minh bạch các thủ tục liên quan tại Ban quản lý, các sở, ngành và UBND cấp huyện có KCN để nhà đầu tư và doanh nghiệp biết thực hiện. Mọi hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng đối với các doanh nghiệp trong KCN phải thông báo với Ban quản lý biết và phối hợp thực hiện.

 

Quy chế cũng nêu rõ nội dung và trách nhiệm của Ban quản lý với các sở, ngành và UBND cấp huyện trong công tácquản lý Nhà nước đối với các KCN, và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm