THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 11/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017. 


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện các nội dung sau:

 

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

 

Tổ chức thực hiện tốt các Luật Thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2017. Triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới, đảm bảo không thấp hơn so với dự toán được giao. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách địa phương.

 

Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, đúng chế độ quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

 

Về việc dừng triển khai và hủy dự toán đối với các khoản chi thường xuyên nguồn vốn trong nước (không bao gồm phần vốn sự nghiệp của các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia; chi từ nguồn thu phí được để lại, nguồn thu sự nghiệp theo quy định).

 

Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.

 

Đối với các chương trình, dự án sử dụng từ nguồn vốn ngoài nước (không bao gồm nguồn vốn vay, viện trợ theo phương thức ghi thu, ghi chi NSNN) thực hiện như nguồn vốn trong nước; trừ trường hợp hiệp định có quy định khác thì thực hiện theo hiệp định.

 

Trách nhiệm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị căn cứ quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2017 của Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung hướng dẫn tại Chỉ thị này.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và cơ quan liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh với UBND tỉnh, thông qua Sở Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm