THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Chấn chỉnh công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 11/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 3473/UBND-NC về việc chấn chỉnh công tác ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh.


Để thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản QPPL và nâng cao chất lượng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

Đối với các sở, ban, ngành việc tham mưu, đề xuất ban hành văn bản QPPL của ngành, lĩnh vực phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh. Thường xuyên cập nhật các văn bản, chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương chủ động báo cáo UBND tỉnh đưa vào Chương trình làm việc của UBND tỉnh hằng năm để kịp thời đề xuất, tham mưu ban hành văn bản QPPL của ngành mình. Khi được giao chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản QPPL trình UBND tỉnh phải thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản QPPL theo quy định của Luật và Nghị định. Dự thảo văn bản QPPL nhất thiết phải gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo trước khi trình UBND tỉnh thảo luận, thông qua theo quy định. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu (hoặc không tiếp thu hoặc sửa đổi nội dung dự thảo đã gửi thẩm định) ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình UBND tỉnh. Trước khi trình UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL phải kiểm tra, rà soát kỹ toàn bộ dự thảo về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kiểm soát tốt việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự thảo văn bản QPPL trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, quyết định việc đưa ra phiên họp của UBND theo quy định.

 

UBND huyện, thành, thị khi đề xuất HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL phải thực hiện đúng quy trình của Luật và Nghị định. Không ban hành văn bản QPPL và chỉ đạo cấp xã không ban hành văn bản QPPL trừ trường hợp được Luật giao. Tổ chức tự kiểm tra, xử lý ngay các văn bản QPPL đã ban hành (nếu có) đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện tốt chức năng tự kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL (nếu có) để kịp thời kiến nghị xử lý hoặc xử lý văn bản theo quy định. Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của HĐND, UBND cấp mình có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình, đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND cấp mình ban hành để công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực hằng năm và gửi quyết định đến các cơ quan theo quy định của Luật và Nghị định (cấp huyện gửi đến UBND tỉnh, Sở Tư pháp; cấp xã gửi đến UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp). Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của Luật và Nghị định, Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

 

Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết, thẩm định dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh; tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; đôn đốc, tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trình UBND tỉnh theo quy định. Giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện các nội dung trên và các quy định của pháp luật liên quan đến công tác văn bản trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn bản cho đội ngũ cán bộ pháp chế, công chức trực tiếp tham mưu soạn thảo, trình ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm