Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh

Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh

26/04/2017 08:57:00 SA
PhuthoPortal – Ngày 13/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND về phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh.