Cuộc thi “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2016”
 
Kế hoạch triển khai thực hiện “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2016”

KẾ HOẠCH

 

Triển khai thực hiện “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn

 

giao thông năm 2016

 

Căn cứ kế hoạch số 13/KH-UBATGTQG ngày 06/01/2016 của ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2016, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch triển khai với các nội dung, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo in, báo điện tử.

 

2. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trên các báo in, báo mạng để nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền về chấp hành pháp- luật giao thông.

 

3. Ghi nhận, cổ vũ động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo...tham gia vào việc tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 

1. Tất cả các công dân Việt Nam, nhà báo, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí (sau đây gọi chung là tác giả) phù hợp với nội dung nêu trên đều có thể tham gia gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng.

 

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký không được tham gia Giải thưởng.

 

III. NỘI DUNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA GIẢI THƯỞNG

 

1. Nội dung: Tác phẩm báo chí tham gia dự Giải thưởng “Báo chi tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2016” là những tác phấm phản ánh những sự việc, hiện tượng có thật (không hư cấu), có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời, tập trung vào các nội dung sau:

 

1.1 Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền Luật giao thông, vai ữò, trách nhiệm của các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các cấp và các đoàn thể trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ở Sở, ngành, địa phương mình. Trong đó, tiếp tục tập trung phản ánh chủ đề “quản lý kỉnh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” và theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2016 là “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thi hành công vụ ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

 

1.2 Biểu dương các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tổt, sáng tạo đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

 

- Ca ngợi, nêu những gương điển hình của các cơ quan, tổ chức, địa phương, cá nhân làm tốt công tác an toàn giao thông.

 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, truy tổ, xét xử, xử lý những vụ việc có liên quan đến an toàn giao thông.

 

1.3 Kịp thời phát hiện các hiện tượng, sự việc, sự vụ, hành vi có nguy cơ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng; phản ánh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân và những sáng kiến trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên cả 05 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không (về hạ tầng giao thông vận tải; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lỷ vi phạm; chính sách và thực thi chính sách về an toàn giao thông; ý thức người tham gia giao thông).

 

2. Thể loại tham dự và các quy định về tác phẩm tham gia Giải thưởng:

 

2.1 Thể loại tham dự: Tác phẩm báo chí dự Giải thưởng bao gồm các thể loại sau: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí.. .thuộc loại hình Báo in và Báo điện tử.

 

2.2 Các quy định về tác phẩm tham gia Giải thưởng:

 

a) Quy định chung:

 

- Các tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền và Thể lệ Giải

 

- Tác phẩm dự Giải thưởng phải là các tác phẩm đã được đặng trên báo và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 01/01/2016 đến 15/11/2016.

 

- Các đối tượng tham dự Giải thưởng tối đa không quá 05 tác phẩm/01 tác giả.

 

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và không đúng thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tạc phẩm dự Giải thưởng.

 

b) Quy định riêng:

 

* Đối với thể loại Báo in: số lượng tối thiểu là 800 từ/bài.

 

* Đổi với thể loại Báo điện tử: số lượng tối thiểu là 1.200 từ/bài

 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 

1. Giải thưởng dành cho cá nhân:

 

1.1 Cơ cấu giải thưởng gồm có:

 

- 01 giải Đặc biệt;

 

- 02 giải Nhất;

 

- 05 giải Nhì;

 

- 10 giải Ba;

 

- 15 giải Khuyến khích.

 

Ngoài ra, Ban tổ chức tặng “Giấy chứng nhận” kèm theo tiền thưởng.

 

1.2 Giá trị giải thưởng:

 

+ Giải Đặc biệt: 20 triệu đồng/giải.

 

+ Giải Nhất: 10 triệu đồng/giải.

 

+ Giải Nhì: 05 triệu đồng/giải.

 

+ Giải Ba: 03 triệu đồng/giải.

 

+ Giải Khuyến khích: 01 triệu đồng/giải.

 

Cơ cấu Giải thưởng ừên có thể thay đổi dự theo kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng là quyết định cuối cùng.

 

2. Giải thưởng dành cho tập thể:

 

Ban tổ chức trao 03 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất. Giá trị: 05 triệu đồng/đơn vị.

 

V. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ GIẢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ THAM DỰ

 

1. Quy định về sử dụng các tác phẩm dự giải:

 

Giải thưởng “Bảo chí truyên truyền về an toàn giao thông năm 2016” không nhằm mục đích kinh doanh, Ban tổ chức sẽ sử dụng các tác phẩm tham gia Giải thưởng nhằm mục đích phục vụ công tác tuyên truyền, cụ thế:

 

- Tác phẩm đạt Giải và tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Ban tố chức được quyền sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền.

 

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

 

- Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng và “Giấy chứng,nhận”.

 

2. Trách nhiệm của tác giả:

 

- Thực hiện đúng thể lệ Giải thưởng, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ Giải thưởng.

 

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền Giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

 

VI. THỜI HẠN NHẬN BÀI VÀ CÁCH THỨC GỬI BÀI THAM GIA

 

1. Thời gian nhận bài: Từ sau ngày phát động đến 16h30 phút ngày 15/11/2016 (đối với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện). Nơi nhận tác phẩm dự Giải thưởng: Văn phòng ủy ban An toàn 2Ìao thông Quốc gia.

 

- Địa chỉ: 80B Tràn Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

- Điện thoại: 04.39427596°Fax: 04.38223592

 

Ngoài phong bì ghi rõ: Dự Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2016”. Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn

 

- Thời gian công bố và địa điểm tổ chức trao Giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

 

2. Cách thức gửi bài:

 

- Đối với tác phẩm Báo in tham gia Giải thưởng có thể gửi bài báo đã được đăng (có thể cắt trên báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải.

 

- Đối với tác phẩm báo điện tử tham gia Giải thưởng phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

 

VII. KINH PHÍ

 

Kinh phí phát động giải thưởng và tổ chức lễ trao giải được trích từ nguồn kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016 của ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và nguồn kính phí từ xã hội hóa (nếu có).

 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Ban An toàn giao thông tỉnh:

 

- Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu; nội dung và quy định về tác phẩm tham gia giải thưởng; cơ cấu giải thưởng, quy định về sử dụng tác phẩm dự giải và trách nhiệm của tác giả tham dự.

 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền về giải thưởng thông qua các hệ thống thông tấn, báo chí của tỉnh và địa phương.

 

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền về giải thưởng.

 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở tỉnh và địa phương tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của giải thưởng đến đông đảo nhân dân và các nhà báo, các tác giả.

 

3. Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo hệ thống truyền thông, báo chí tại địa phương tuyên truyền về giải thưởng đến nhân dân, các nhà báo, các cộng tác viên các cơ quan báo chí./.                                                                                                                                                           


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm