CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KH&CN

Links Manager

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2016

(12/05/2017)

PhuthoPortal: Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ: Về việc phê duyệt “Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2016” và cơ chế điều hành thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016


Tin đã đưa ngày Tới