CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KH&CN

Links Manager

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2017

(12/05/2017)

PhuthoPortal: Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ: Về việc phê duyệt “Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2017” và cơ chế điều hành thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2017


Tin đã đưa ngày Tới