Dự án, hạng mục đầu tư

Các dự án đầu tư năm 2018

01/01/2019 09:55:00 SA

Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư năm 2018

07/02/2018 15:31:00 CH
Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư năm 2018  

Các dự án đầu tư năm 2017

04/12/2017 03:07:34 SA

Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư năm 2017

14/04/2017 09:25:00 SA
Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư năm 2017 (Kèm theo Quyết định số  798 /QĐ-UBND ngày 12 /4/2017 của UBND tỉnh)