Số liệu thống kê

Năm 2016
 
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

PhuthoPortal - a) Sản xuất nông nghiệp


Sản xuất nông nghiệp năm 2016 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, tình hình sâu bệnh được kiểm soát tốt nên nhìn chung năng suất một số loại cây trồng đạt khá. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 119,4 nghìn ha, đạt 99,1% kế hoạch năm và giảm 1,3% so với cùng kỳ. 

 

Trong đó, diện tích lúa cả năm ước đạt 67,7 ngàn ha, giảm 2,4% so với cùng kỳ, do hiệu quả trồng lúa thấp hơn một số cây trồng khác nên một số diện tích đã được người dân chuyển sang trồng cây rau màu và nuôi trồng thủy sản, một số diện tích khác không cấy lại mà tiếp tục chăm sóc để thu hoạch lúa tái sinh, một số diện tích khác do hạn và ngập úng. Năng suất lúa toàn tỉnh năm 2016 ước đạt 55,16 tạ/ha, tăng 3,4% (+1,81 tạ/ha) so với cùng kỳ, trong đó: năng suất lúa vụ chiêm xuân đạt 59,69 tạ/ha, tăng 4,7% (+2,65 tạ/ha); năng suất lúa vụ mùa 2016 ước đạt 49,65 tạ/ha, tăng 1,2% (+0,57 tạ/ha). Năng suất ngô cả năm 2016 toàn tỉnh ước đạt 46,94 tạ/ha, so với năm 2015, tăng 0,7% (+0,33 tạ/ha), trong đó năng suất ngô vụ đông đạt 47,25 tạ/ha, tăng 0,5% (+0,25 tạ/ha); năng suất ngô vụ mùa ước đạt 45,86 tạ/ha, tăng 1,5% (+0,7 tạ/ha). Năng suất các nhóm cây rau, đậu các loại, cây công nghiệp hàng năm, cây lâu năm và cây ăn quả,… nhìn chung giữ được ổn định so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng hạt lương thực năm 2016 ước đạt 461,3 ngàn tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng lúa hạt khô ước đạt 373,6 3 ngàn tấn, đạt 98,8% kế hoạch năm, tăng 0,9%. Sản lượng ngô ước đạt 87,7 ngàn tấn, vượt 1,7% kế hoạch, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Sản lượng các loại cây hàng năm khác cơ bản giữ được ổn định, trong đó sản lượng rau xanh các loại tăng 6%;… Tổng diện tích chè hiện có ước đạt 16,7 nghìn ha, tăng 0,5 so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích cho sản phẩm đạt 15,7 nghìn ha, tăng 2,7%; sản lượng chè búp tươi ước đạt 163,1 ngàn tấn, vượt 3,7% kế hoạch và tăng 5,4% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2016 duy trì ổn định, không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Giá các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm trên thị trường không có nhiều biến động cùng với sự ổn định về số lượng tổng đàn nên sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt khá so với cùng kỳ: Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 3,2 ngàn tấn, tăng 1,8%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 4,8 ngàn tấn, tăng 3,1%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 88,7 ngàn tấn, tăng 7,5%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 19,8 ngàn tấn, tăng 4,2%;…

 

b) Lâm nghiệp

 

Các chương trình như trồng mới rừng tập trung, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng cây lâm nghiệp phân tán, khai thác gỗ, lâm sản trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện tốt theo kế hoạch. Tổng diện tích rừng sản xuất trồng mới ước đạt 8.877,4 ha, vượt 4,4% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,9%. Tổng sản lượng gỗ khai thác các loại ước đạt 352,1 ngàn m3 , tăng 7,2% so với năm trước, trong đó gỗ nguyên liệu giấy khai thác ước đạt 293,2 ngàn m3 , chiếm 83,3% tổng sản lượng gỗ khai thác, tăng 6,7% cùng kỳ; củi khai thác ước đạt 1.122,8 ngàn ste, tăng 1,2%;... Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy rừng (tại huyện Tân Sơn và huyện Thanh Sơn), làm thiệt hại 3,4 ha rừng (trong đó 2,5 ha là diện tích rừng trồng), giá trị thiệt hại ước tính 60 triệu đồng; phát hiện 44 vụ chặt phá rừng (tập trung ở các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa), tổng diện tích rừng bị chặt phá trên 9 ha, thiệt hại trên 75 triệu đồng.

 

c) Thuỷ sản

 

Sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản từ đầu năm đến nay nhìn chung ổn định; phương pháp nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè phát triển mạnh2 ;… Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 10,1 ngàn ha, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng, khai thác 9 tháng năm 2016 ước đạt 23 ngàn tấn, 2 Toàn tỉnh hiện có 1.483 lồng, bè nuôi thuỷ sản, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước; 4 bằng 71,5% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 21,1 ngàn tấn, tăng 7,2%;…

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

a) Sản xuất nông nghiệp

 

Sản xuất nông nghiệp năm 2016 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, tình hình sâu bệnh được kiểm soát tốt nên nhìn chung năng suất một số loại cây trồng đạt khá. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 119,4 nghìn ha, đạt 99,1% kế hoạch năm và giảm 1,3% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích lúa cả năm ước đạt 67,7 ngàn ha, giảm 2,4% so với cùng kỳ, do hiệu quả trồng lúa thấp hơn một số cây trồng khác nên một số diện tích đã được người dân chuyển sang trồng cây rau màu và nuôi trồng thủy sản, một số diện tích khác không cấy lại mà tiếp tục chăm sóc để thu hoạch lúa tái sinh, một số diện tích khác do hạn và ngập úng. Năng suất lúa toàn tỉnh năm 2016 ước đạt 55,16 tạ/ha, tăng 3,4% (+1,81 tạ/ha) so với cùng kỳ, trong đó: năng suất lúa vụ chiêm xuân đạt 59,69 tạ/ha, tăng 4,7% (+2,65 tạ/ha); năng suất lúa vụ mùa 2016 ước đạt 49,65 tạ/ha, tăng 1,2% (+0,57 tạ/ha). Năng suất ngô cả năm 2016 toàn tỉnh ước đạt 46,94 tạ/ha, so với năm 2015, tăng 0,7% (+0,33 tạ/ha), trong đó năng suất ngô vụ đông đạt 47,25 tạ/ha, tăng 0,5% (+0,25 tạ/ha); năng suất ngô vụ mùa ước đạt 45,86 tạ/ha, tăng 1,5% (+0,7 tạ/ha). Năng suất các nhóm cây rau, đậu các loại, cây công nghiệp hàng năm, cây lâu năm và cây ăn quả,… nhìn chung giữ được ổn định so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng hạt lương thực năm 2016 ước đạt 461,3 ngàn tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng lúa hạt khô ước đạt 373,6 3 ngàn tấn, đạt 98,8% kế hoạch năm, tăng 0,9%. Sản lượng ngô ước đạt 87,7 ngàn tấn, vượt 1,7% kế hoạch, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Sản lượng các loại cây hàng năm khác cơ bản giữ được ổn định, trong đó sản lượng rau xanh các loại tăng 6%;… Tổng diện tích chè hiện có ước đạt 16,7 nghìn ha, tăng 0,5 so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích cho sản phẩm đạt 15,7 nghìn ha, tăng 2,7%; sản lượng chè búp tươi ước đạt 163,1 ngàn tấn, vượt 3,7% kế hoạch và tăng 5,4% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2016 duy trì ổn định, không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Giá các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm trên thị trường không có nhiều biến động cùng với sự ổn định về số lượng tổng đàn nên sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt khá so với cùng kỳ: Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 3,2 ngàn tấn, tăng 1,8%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 4,8 ngàn tấn, tăng 3,1%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 88,7 ngàn tấn, tăng 7,5%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 19,8 ngàn tấn, tăng 4,2%;…

 

b) Lâm nghiệp

 

Các chương trình như trồng mới rừng tập trung, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng cây lâm nghiệp phân tán, khai thác gỗ, lâm sản trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện tốt theo kế hoạch. Tổng diện tích rừng sản xuất trồng mới ước đạt 8.877,4 ha, vượt 4,4% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,9%. Tổng sản lượng gỗ khai thác các loại ước đạt 352,1 ngàn m3 , tăng 7,2% so với năm trước, trong đó gỗ nguyên liệu giấy khai thác ước đạt 293,2 ngàn m3 , chiếm 83,3% tổng sản lượng gỗ khai thác, tăng 6,7% cùng kỳ; củi khai thác ước đạt 1.122,8 ngàn ste, tăng 1,2%;... Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy rừng (tại huyện Tân Sơn và huyện Thanh Sơn), làm thiệt hại 3,4 ha rừng (trong đó 2,5 ha là diện tích rừng trồng), giá trị thiệt hại ước tính 60 triệu đồng; phát hiện 44 vụ chặt phá rừng (tập trung ở các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa), tổng diện tích rừng bị chặt phá trên 9 ha, thiệt hại trên 75 triệu đồng.

 

c) Thuỷ sản

 

Sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản từ đầu năm đến nay nhìn chung ổn định; phương pháp nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè phát triển mạnh2 ;… Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 10,1 ngàn ha, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng, khai thác 9 tháng năm 2016 ước đạt 23 ngàn tấn, 2 Toàn tỉnh hiện có 1.483 lồng, bè nuôi thuỷ sản, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước; 4 bằng 71,5% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 21,1 ngàn tấn, tăng 7,2%;…

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm