Số liệu thống kê

Links Manager

Số liệu kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ tháng 11 năm 2017


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2017


Số liệu kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ tháng 10 năm 2017


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017


Số liệu kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ 9 tháng năm 2017