Số liệu thống kê

Links Manager

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014

(22/01/2015)

PhuthoPortal - Ngày 29/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành báo cáo kinh tế - xã hội cả năm 2014.


Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014

PhuthoPortal - Ngày 23/6/2014, UBND tỉnh ban hành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014


Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng

Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3 Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng

Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3 Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Báo cáo chính thức).


Phụ lục 5.4.1, 5.4.2 Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng

Phụ lục 5.4.1, 5.4.2 Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Báo cáo chính thức).


Tin đã đưa ngày Tới