Links Manager

Đất Nông nghiệp

(12/03/2010)


ĐẤT NÔNG THÔN

Bảng giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Ba (Kèm theo Quyết định Số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008).

Đất đô thị

Bảng giá đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Lâm Thao (Kèm theo Quyết định Số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008).

Đất nông thôn

Bảng giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn huyện Phù Ninh (Kèm theo Quyết định Số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008).

Đất đô thị

Bảng giá đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Phù Ninh (Kèm theo Quyết định Số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008).

1 2 3 4 5 Sau

Các tin khác

Đất nông thôn (22/01/2009)
Đất đô thị (22/01/2009)
Đất nông thôn (22/01/2009)
Đất đô thị (22/01/2009)
Tin đã đưa ngày Tới