Links Manager

Ngày 29 tháng 12 năm 2014 UBND tỉnh ra Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND Về bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ