Links Manager

Báo cáo cập nhật kết quả kiểm kê Hát Xoan Phú Thọ (từ tháng 02/2016 đến tháng 11/2017)

(27/11/2017)

PhuthoPortal - Thực hiện Kế hoạch số 4741/KH-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn Hát Xoan và phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ năm 2017. Dưới sự hướng dẫn của cơ quan tư vấn chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa (CCH), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cộng đồng và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác khảo sát điền dã, kiểm kê, tư liệu hóa nhằm cập nhật thông tin về tình hình bảo vệ Hát Xoan giai đoạn tiếp theo của kỳ kiểm kê trước, từ tháng 2/2016 đến tháng 11/2017. 


Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4741/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2017.


Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ năm 2016

PhuthoPortal - Ngày 7/7, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2757/UBND-KGVX về việc tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ năm 2016.


Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2016

PhuthoPortal - Ngày 15/01/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2016


Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ” năm 2015

PhuthoPortal - Ngày 10/11/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4625/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ” năm 2015.


Tin đã đưa ngày Tới