Links Manager

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2017

(22/11/2016)

PhuthoPortal – Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4741/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2017.


Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ năm 2016

PhuthoPortal - Ngày 7/7, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2757/UBND-KGVX về việc tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ năm 2016.


Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2016

PhuthoPortal - Ngày 15/01/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2016


Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ” năm 2015

PhuthoPortal - Ngày 10/11/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4625/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ” năm 2015.


Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hát Xoan Phú Thọ năm 2015

PhuthoPortal – Ngày 20/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 3462/UBND–VX1 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hát Xoan Phú Thọ năm 2015.


Tin đã đưa ngày Tới