BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Tin hoạt động Tin hoạt động

11:00 29/04/2017

PhuthoPortal - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Trên nền tảng tư tưởng đại đoàn kết của Người cùng với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân dân ta đã đánh thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất, lập nên những...

Tìm kiếm Tìm kiếm