Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện Tố cáo trực tiếp hoặc gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
+ Thành phần hồ sơ:
Nhóm 1 gồm các văn bản, tài liệu sau: Đơn tố cáo hoặc Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp; Quyết định thụ lý, Quyết định thành lập Tổ xác minh; Kế hoạch xác minh tố cáo; Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo; Kết luận nội dung tố cáo; các văn bản thông báo, xử lý, kiến nghị xử lý tố cáo.
Nhóm 2 gồm các văn bản, tài liệu sau: Các biên bản làm việc; văn bản, tài liệu, chứng cứ thu thập được; văn bản giải trình của người bị tố cáo; các tài liệu khác có liên quan đến nội dung tố cáo.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Chọn lĩnh vực Thành phố, huyện, thị
Kết quả thực hiện Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu Đảm bảo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 20 Luật tố cáo: Người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau đây: Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới; không phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật; Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.
Cơ sở pháp lý
+ Luật Tố cáo (Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011).
+ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.
+ Nghị định số 91/2013/NĐ-CP, ngày 12/8/2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.
+ Thông tư số 10/2014/TT-BCA ngày 04/3/2014 của Bộ Công an Quy  định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong  Công an nhân dân.
+ Thông tư số 12/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của Bộ Công an quy  định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.