Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi hồ sơ Xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của người sử dụng đất gửi yêu cầu kèm theo hồ sơ liên quan đến Sở Tài chính.

- Khi nhận hồ sơ bộ phận tiếp nhận hồ sơ chỉ đóng dấu công văn đến và ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản. Sau đó chuyển cho phòng Vật Giá kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ, đúng thì tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ không đủ, không đúng thì ngay trong ngày làm việc, phòng Vật Giá chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

- phòng Vật Giá căn cứ hồ sơ và chính sách, chế độ thực hiện xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của người sử dụng đất. 

Cách thức thực hiện Người sử dụng đất lập hồ sơ gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính, Phòng Vật giá - Sở Tài chính Phú Thọ hoặc qua đường bưu điện. Địa chỉ: Số 03 - Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3.847.647 - Fax: 0210.3.847.649
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

          Văn bản đề nghị xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính)

          Các hồ sơ kèm theo Văn bản đề nghị:

          - Đối với xác định tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

          + Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng (bản sao).

          + Chứng từ thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất (bản sao).

          + Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xác định tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu có).

          - Đối với xác định tiền đã tự nguyện ứng trước để thục hiện giải phóng mặt bằng.

          + Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản sao).

          + Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

          - Đối với xác định tiền được trừ là tiền mà người sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

          + Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu người sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bản sao).

          + Chứng từ nộp tiền vào ngân sách (bản sao).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển đến.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Chọn lĩnh vực Sở Tài Chính
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời kết quả Xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của người sử dụng đất.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính  hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

          - Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luẩn chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.