Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Lập dự toán ngân sách địa phương (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán NSNN; Chỉ thị của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước; Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN.

- Các huyện, thành, thị báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm hiện hành, đề xuất dự toán năm kế hoạch.

- Sở Tài chính sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của NSNN năm kế hoạch để trình cấp xem xét, quyết định NSNN cho các đơn vị dự toán và các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Cách thức thực hiện Nộp báo cáo tại Phòng Ngân sách - Sở Tài chính hoặc gửi qua đường bưu điện. Địa chỉ: Số 03 - Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3.848.393 - Fax: 0210.3.847.649
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán năm thực hiện và xây dựng dự toán năm kế hoạch.

- Danh mục các biểu theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN và Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN của Sở Tài chính.

- Số lượng hồ sơ: Mỗi huyện, thành, thị phải nộp 03 bộ báo cáo đề nghị dự toán NSNN.

Thời hạn giải quyết Khoảng 3 tháng (từ khi đơn vị đề xuất báo cáo - tháng 10 đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh chính thức ban hành Nghị quyết phân bổ dự toán NSNN và được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giao dự toán NSNN tháng 12).
Đối tượng thực hiện UBND các huyện, thành, thị.
Chọn lĩnh vực Sở Tài Chính
Kết quả thực hiện Nghị quyết phê chuẩn giao dự toán NSNN, phân bổ NSĐP của HĐND tỉnh; Quyết định giao dự toán của Chủ tịch UBND tỉnh.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán năm thực hiện và xây dựng dự toán năm kế hoạch theo quy định.

- Biểu mẫu đính kèm:  Các huyện, thành, thị: Tổng hợp lập dự toán NSĐP, báo cáo theo các mẫu biểu (Biểu số 01, 02, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - Phụ lục số 6) và thời gian quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, các biểu mẫu bổ sung (nếu có) quy định tại Hướng dẫn xây dựng dự toán hàng năm và các mẫu biểu (Biểu số 1.07, 1.08, 1.13 – Phụ lục I; Biểu số 2.01, 2.02 – Phụ lục II) quy định tại Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2011.

Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý

- Luật NSNN năm 2002 (có hiệu lực từ năm ngân sách 2004)

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ (có hiệu lực từ năm ngân sách 2004)

- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ năm ngân sách 2004).

- Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm kế hoạch của Bộ Tài chính;

- Các văn bản khác có liên quan.