Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện

Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Cách thức thực hiện Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc FAX; qua thư điện tử đến Phòng Vật giá - Sở Tài chính Phú Thọ. Địa chỉ: Số 03 - Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3.847.647 - Fax: 0210.3.847.649
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần:

- Công văn gửi Bảng kê khai giá theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định;

- Bảng kê khai giá;

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

* Số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Chi tiết xem tài liệu đính kèm.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Chọn lĩnh vực Sở Tài Chính
Kết quả thực hiện Lưu hồ sơ hoặc văn bản trả lời trong trường hợp biểu mẫu kê khai giá không đủ thành phần, số lượng theo quy định.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Biểu mẫu kê khai giá ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính (Phụ lục số 4 kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính);

- Bảng kê khai mức giá bán cụ thể (Phụ lục số 4 kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính); 

Yêu cầu Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá quy định tại Điều 3 Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ trong thời gian Nhà nước không áp dụng biên pháp đăng ký giá.
Cơ sở pháp lý

- Luật Giá số 11/2012/QH13 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013);

- Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

          - Quyết định  số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/1/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định một số nội dung quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.