Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Thẩm định giá tài sản Nhà nước (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao mua, bán, thanh lý, cho thuê, đi thuê tài sản nhà nước trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định một số nội dung quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gửi Văn bản yêu cầu thẩm định giá tài sản đến Văn thư Sở Tài chính.

- Khi nhận hồ sơ văn thư chỉ đóng dấu công văn đến và ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản. Sau đó văn thư chuyển cho phòng nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ, đúng thì tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ không đủ, không đúng thì ngay trong ngày làm việc, phòng chuyên môn chuyển trả cho văn thư để thông báo cho đơn vị hoàn thiện.

- Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan có văn bản yêu cầu thẩm định giá, trường hợp cần thiết thì thành lập Hội đồng thẩm định giá theo quy định.

- Trình tự thẩm định giá thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ.

Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử đến cơ quan tiếp nhận. Phòng Vật giá - Sở Tài chính Phú Thọ. Địa chỉ: Số 03 - Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3.847.647 - Fax: 0210.3.847.649
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản yêu cầu thẩm định giá phải có các nội dung chính sau đây:

+ Tên cơ quan yêu cầu thẩm định giá;

+ Nội dung yêu cầu thẩm định giá;

+ Thông tin về tài sản cần thẩm định giá kèm theo tài liệu có liên quan;

- Chứng thư giám định tình trạng kinh tế - kỹ thuật, chất lượng của tài sản cần thẩm định giá; chứng thư, báo cáo kết quả thẩm định (nếu có).

- Trường hợp cần thiết phải có ý kiến thẩm định giá của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì trong văn bản yêu cầu phải ghi rõ lý do yêu cầu có ý kiến thẩm định giá.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Tùy theo tài sản cần thẩm định giá, tối đa không quá 30 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
Chọn lĩnh vực Sở Tài Chính
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời kết quả thẩm định giá.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

- Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

- Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 về việc ban hành quy định một số nội dung quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.