Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của người sử dụng đất (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm gửi Hồ sơ thẩm định dự thảo bảng giá đất, dự thảo bảng giá đất điều chỉnh đến Hội đồng thẩm định bảng giá đất (thông qua cơ quan thường trực Hội đồng - Sở Tài chính).

- Khi nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chỉ đóng dấu công văn đến và ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản. Sau đó chuyển cho phòng Vật Giá (Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định bảng giá đất) kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ, đúng thì tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ không đủ, không đúng thì ngay trong ngày làm việc, phòng Vật Giá xây dựng Văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện.

- Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện thẩm định dự thảo bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh theo quy chế hoạt động của hội đồng.

Cách thức thực hiện Sở Tài nguyên và môi trường lập hồ sơ gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử đến cơ quan tiếp nhận. Phòng Vật giá - Sở Tài chính Phú Thọ hoặc qua đường bưu điện. Địa chỉ: Số 03 - Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3.847.647 - Fax: 0210.3.847.649
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

          -  Văn bản đề nghị thẩm định dự thảo bảng giá đất;

          - Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh;

          - Dự thảo bảng giá đất và Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất (bảng giá đất điều chỉnh) theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 20 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT; Chứng thư, báo cáo kết quả định giá đất (đối với trường hợp thuê tổ chức được hoặt động tư vấn xác định giá đất).

          - Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành, cơ quan liên quan (nếu có).

          - Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết - Không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp Hồ sơ phức tạp cần thiết kéo dài thì thời gian kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc đối với thẩm định dự thảo bảng giá đất. - Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp Hồ sơ phức tạp cần thiết kéo dài thì thời gian kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc đối với thẩm định dự thảo bảng giá đất điều chỉnh.
Đối tượng thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chọn lĩnh vực Sở Tài Chính
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời kết quả thẩm định bảng giá đất.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính  hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

          - Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất.