Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Trình tự, thủ tục thực hiện bảo đảm tài chính để thi hành án (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- Đơn vị, tổ chức phải thi hành án sau khi áp dụng các biện pháp tài chính quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BTC-BTP ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp, nhưng không có khả năng thực hiện hoặc chỉ thực hiện được một phần nghĩa vụ thi hành án thì cơ quan, tổ chức phải thi hành án có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị bảo đảm tài chính để thi hành án;

+) Đối với cơ quan, tổ chức phải thi hành án là đơn vị dự toán cấp I (thuộc ngân sách cấp tỉnh), hồ sơ đề nghị bảo đảm tài chính phải gửi Sở Tài chính thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp kinh phí bảo đảm thi hành án;

+) Đối với cơ quan, tổ chức phải thi hành án không phải là đơn vị dự toán cấp I, thì hồ sơ đề nghị bảo đảm tài chính thi hành án phải gửi đến cơ quan cấp trên trực tiếp để xem xét, tổng hợp, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp kinh phí bảo đảm thi hành án;

- Nộp hồ sơ tại tại Phòng Ngân sách - Sở Tài chính (Địa chỉ: Số 03 - Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3.848.393 - Fax: 0210.3.847.649).

- Thẩm định hồ sơ: Phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính Phú Thọ;

- Trường hợp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo qui định, Phòng QLNS sẽ tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài chính làm tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Trường hợp Hồ sơ chưa đầy đủ, đúng theo qui định cơ quan thẩm định sẽ có công văn thông báo cho đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ theo qui định;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp trên có trách nhiệm xem xét, gửi hồ sơ đề nghị bảo đảm tài chính đến đơn vị dự toán cấp I xem xét, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp kinh phí bảo đảm thi hành án (nếu là đơn vị dự toán của ngân sách địa phương).

Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ qua Bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ (số 3 đường Trần Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ đề nghị bảo đảm tài chính để thi hành án gồm:

+) Văn bản đề nghị được bảo đảm tài chính để thi hành án của cơ quan, tổ chức phải thi hành án gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+) Bản án, quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+) Quyết định thi hành án;

+) Báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người có lỗi đã gây ra thiệt hại và của cơ quan, tổ chức phải thi hành án đã sử dụng khoản kinh phí tiết kiệm quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BTC-BTP ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp;

+) Biên bản thoả thuận thanh toán bằng tiền đối với nghĩa vụ giao tài sản của các bên đương sự.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Chọn lĩnh vực Sở Tài Chính
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý

- Nghị đinh số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục hành chính;

- Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTC-BTP ngày 15/10/2009 của liên bộ Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án.