Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT, bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện; nếu hồ sơ đủ thủ tục theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở TN&MT kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì Sở TN&MT có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; nếu hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì trong thời gian 07 ngày làm việc, Sở TN&MT lập Tờ trình gửi Văn phòng UBND tỉnh.

-  Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh xem xét quyết định cấp giấy phép. Nếu trường hợp không chấp nhận cấp giấy phép thì UBND tỉnh có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở TN&MT để nhận kết quả.

Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành- P. Tân Dân –TP. Việt Trì- T. Phú Thọ. Điện thoại: 0210. 3847.911
Thành phần, số lượng hồ sơ

-  Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn (theo mẫu 4);

+ Báo cáo tình hình hoạt động của công trình KTTV chuyên dùng;

+ Giấy phép hoạt động của công trình KTTV chuyên dùng;

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: + Sở Tài nguyên và Môi trường: 7 ngày; + Văn phòng UBND tỉnh: 03 ngày.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Chọn lĩnh vực Sở Tài nguyên và Môi trường
Kết quả thực hiện Quyết định cấp gia hạn giấy phép.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 04: Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (theo Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ TN&MT);

Yêu cầu - Có Quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận kinh doanh hành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung họat động liên quan đến lĩnh vực KTTV; - Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hạng mục công trình KTTV và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực KTTV; - Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành; - Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng; - Trong quá trình họat động, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định: Chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh nội dung, gia hạn giấy phép họat động của KTTV chuyên dùng; chịu trách nhiệm về các họat động của công trình KTTV chuyên dùng theo đúng nội dung ghi trong giấp phép và các quy định có liên quan của pháp luật về KTTV; Quản lý, lưu trữ, sử dụng tư liệu KTTV khai thác được từ công trình của mình theo các quy định của Nghị định số 24/CP ngày 19/3/1997 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan; nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp phép; bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong quá trình họat động theo quy định của pháp luật trước ngày 15/12 hàng năm, báo cáo cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép về kết quả họat động của công trình theo mẫu số 09 (theo TT số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ TN&MT); - Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất 30 ngày; - Hồ sơ đề nghị gia hạn giấp phép nộp sau thời điểm trên, tổ chức, cá nhân đã được cấp phép phải nộp đơn đề nghị cấp phép mới.
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn số 38 L/CTN được UBTVQH nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 02/12/1994;

- Nghị định số 24/CP ngày 19/03/1997 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn;

 - Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

- Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các sở, ban ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn.


Tài liệu đính kèm