Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT, bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện; nếu hồ sơ đủ thủ tục theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở TN&MT kiểm tra, lập báo cáo và có Tờ trình gửi Văn phòng UBND tỉnh. Nếu trường hợp không đủ lý do để cấp lại giấy phép thì Sở TN&MT có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

-  Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh xem xét quyết định cấp giấy phép.

 - Tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở TN&MT để nhận kết quả.

Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành- P. Tân Dân –TP. Việt Trì- T. Phú Thọ. Điện thoại: 02103.992.079.
Thành phần, số lượng hồ sơ

-  Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (theo mẫu 5);

+ Giấy phép bị rách nát, hư hỏng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Chọn lĩnh vực Sở Tài nguyên và Môi trường
Kết quả thực hiện Quyết định cấp lại giấy phép.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 05: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (theo Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ TN&MT);

Yêu cầu - Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau: Bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được; - Trường hợp tìm lại giấy phép đã mất, chủ giấy phép có trách nhiệm nộp lại cho Sở TN&MT.
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn số 38 L/CTN được UBTVQH nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 02/12/1994;

- Nghị định số 24/CP ngày 19/03/1997 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn;

 - Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

- Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các sở, ban ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn.


Tài liệu đính kèm