Hỏi đáp trực tuyến
Tiêu đề câu hỏi
Chuyển mục đích sử dụng đất
Nội dung câu hỏi
Người hỏi : Nguyễn Thanh Xuân
Bố mẹ tôi có cho vợ chồng tôi 200m2 đất vườn, nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì cần làm những thủ tục gì và đóng những loại thuế gì?
Trả lời
STT   Nội dung   Tài liệu đính kèm
1

Người trả lời : Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển mục đích sử dụng của gia đình ông (bà) thuộc trường hợp phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp huyện) trên cơ sở Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trình tự thủ tục như sau:

1- Chủ sở dụng đất lập hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện, hồ sơ gồm:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫy số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích do địa chính thửa đất (Cơ quan tài nguyên môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích do địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

2- Trong thời gian không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trình UBND cấp huyện quyết định.

3- Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, UBND cấp huyện (thành, thị) ký Quyết định chuyển mục đích sử dụng.

4- Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, chủ sử dụng đất đến nhận Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện. Nộp tiền sử dụng khi chuyển mục đích sử dụng tại Kho bạc sau khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền thuế (theo quy định trường hợp chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì thu tiền bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và nộp lại chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện.

5- Căn cứ vào kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ thực hiện xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện (thành, thị) để trao lại cho chủ sử dụng đất.Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi

Gửi câu hỏi

Tiêu đề
 
Người hỏi
 
Email
 
Chủ đề câu hỏi
 
Tài liệu đính kèm
 
Nội dung
captcha
Nhập mã Captcha