Khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Links Manager

Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.


Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

PhuthoPortal - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2308/UBND-NC về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017.


Bảo đảm thi hành kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo

Luật tố cáo hiện hành chưa quy định rõ về tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý về tố cáo, do vậy trên thực tế đã diễn ra tình trạng có nhiều kết luận, quyết định xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo đã ban hành có hiệu lực pháp luật nhưng không được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm minh…


Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 28/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí

PhuthoPortal - Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngày 13/3/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 04/-HD/BTGTU về thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh.