Chương trình Kỳ họp

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ TÁM - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII (Từ ngày 10/7/2019 đến hết ngày 11/7/2019)

10/07/2019 08:50 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Thời gian làm việc hàng ngày:
- Buổi sáng từ ­7h00’ đến 11h30’
- Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00'
NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2019
(Không truyền hình trực tiếp)
 
BUỔI SÁNG:
I. Từ ­7h00' đến 7h10': Các đại biểu nhận tài liệu
II. Từ ­7h10' đến 7h20': Họp phiên trù bị
Thông qua nội dung, chương trình kỳ họp.
III. Từ ­7h30' đến 7h45': Khai mạc kỳ họp
- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Khai mạc kỳ họp.
IV. Từ 7h45' đến 10h00': HĐND tỉnh nghe các báo cáo, tờ trình
1. UBND tỉnh trình
Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
2. Uỷ ban MTTQ tỉnh
Tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVIII.
3. UBND tỉnh tiếp tục trình
1- Báo cáo tóm tắt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019;
2- Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 18;
3- Tờ trình về Đề án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh;
4- Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
4. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Báo cáo tóm tắt thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
5. Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh
Báo cáo thẩm tra về Quy định chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập của tỉnh.
6. Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Báo cáo thẩm tra đối với báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh.
* Từ 10h00’ đến 10h15’: Mời các đại biểu HĐND tỉnh nghỉ giải lao
V. Từ 10h15’ đến 11h15’: HĐND tỉnh tiến hành kiện toàn công tác nhân sự
VI. Từ 11h15’ đến 11h30’: Chủ tọa kỳ họp thông báo danh sách chia tổ thảo luận, địa điểm thảo luận, quán triệt việc thảo luận tại tổ.
BUỔI CHIỀU:
I. Từ ­13h30' đến 17h00’: Các đại biểu thảo luận tại tổ
 
 
NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2019
(Buổi sáng truyền hình trực tiếp từ­ 7h00' đến 11h30'
Buổi chiều truyền hình trực tiếp từ 13h30' đến 17h00')
 
BUỔI SÁNG: HĐND tỉnh thảo luận, nghe giải trình và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường
I. Từ 7h00' đến 9h30': HĐND tỉnh tiến hành nội dung thảo luận, yêu cầu giải trình
1. Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tổ chiều ngày 10/7/2019.
2. Các đại biểu tiến hành thảo luận và đề nghị giải trình tại hội trường.
II. Từ 9h30' đến 9h45': Các đại biểu HĐND tỉnh nghỉ giải lao.
III. Từ 9h45' đến 11h30': HĐND tỉnh tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
Các đại biểu tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường.
BUỔI CHIỀU:  
I. Từ 13h30’ đến 15h00’: HĐND tiếp tục chất vấn, trả lời chất vấn
Các đại biểu tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường.
II. Từ 15h00’ đến 15h15’: Mời các đại biểu HĐND tỉnh nghỉ giải lao.
III. Từ 15h15’ đến 16h15’: Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến.
IV. Từ 16h15’ đến 16h45’: Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết
1. Nghị quyết về phương án phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
2. Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
3. Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
4. Nghị quyết Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Phú Thọ và chế độ tiếp khách trong nước.
5. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
6. Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy mô, địa điểm cụm công nghiệp trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ.
7. Nghị quyết về Quy định chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập của tỉnh.
8. Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
9. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở và thương mại, dịch vụ tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì.
10. Nghị quyết Thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng sản xuất dưới 50 ha thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án điều chỉnh bổ sung tại các nghị quyết đang còn hiệu lực; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
V. Từ 16h45’: Bế mạc kỳ họp
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)