Links Manager

Triển khai Kết luận 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư

(6/10/2016)

Ngày 24/6/2015, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ban hành công văn số 870 về việc Triển khai Kết luận 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư


Quyết định Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Ngày 10 tháng 6  năm 2015, Ban Chỉ đạo Cuộc vận đông “Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Trung ương ban hành Quyết định số 334/QĐ-MTTW-BCĐTW về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"


Quyết định về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 - 2020

PhuthoPortal - Ngày 29/4/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số: 634/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 - 2020


Kế hoạch Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2014

PhuthoPortal - Ngày 22/4/2014, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ban hành Kế hoạch số 472/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ về việc Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2014


Quyết định về việc phê duyệt chương trình hành động Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020

PhuthoPortal - Ngày 09/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hành động Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020


Tin đã đưa ngày Tới