Links Manager

Địch Quả hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

PhuthoPortal - Là xã thứ 2 trên địa bàn huyện Thanh Sơn xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), sau hơn 6 năm nỗ lực thực hiện chương trình, đến nay xã Địch Quả đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Diện mạo nông thôn xã đã có sự thay đổi rõ rệt, thu nhập của người dân tăng lên. Quy hoạch được vùng chăn nuôi, vùng trồng rau an toàn, vùng sản xuất và chế biến chè, vùng kinh doanh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp làm tiền đề cho phát triển kinh tế. Môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh, quốc phòng được giữ vững ổn định. Hệ thống cơ sở kết cấu hạ tầng được kiên cố hóa, các khu dân cư được chỉnh trang theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.


Thanh Ba: Dồn sức thực hiện tiêu chí giao thông

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng để tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí khác. Vì vậy, trong xây dựng NTM, huyện Thanh Ba đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động dành nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và đóng góp tự nguyện của người dân để phát triển giao thông. 


Vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong tỉnh quan tâm, nhờ đó toàn tỉnh có 44 xã đạt NTM. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại địa phương.


Tình Cương cán đích nông thôn mới

PhuthoPortal - Những năm qua, với sự nỗ lực,quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của bà con nhân dân, đến thời điểm này, xã Tình Cương huyện Cẩm Khê đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 


Những kết quả trong xây dựng NTM ở Thanh Thủy

PhuthoPortal - Từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thanh Thủy đã tích cực huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của huyện đã có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện đã có 7/14 xã đạt chuẩn NTM.