Links Manager

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

(27/07/2013)

Ngày 24/7, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 267/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn văn như sau:


Chú trọng các giải pháp, đa dạng hóa các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

PhuthoPortal - Ðây là một trong tám nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận tại Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 9/5 của Văn phòng Chính phủ.


Ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông xây dựng nông thôn mới

Ngày 22/3/2012, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã ký Quyết định số 463/QĐ-BTTTT V/v Ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí  ngành thông tin và truyền thông xây dựng nông thôn mới.


Quy định mới về quản lý vốn đầu tư từ ngân sách cấp xã

Một số quy định mới về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24-2-2012.


Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 có kinh phí dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng.


Tin đã đưa ngày Tới