Links Manager

Quy định mức thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

(29/11/2016)

Ngày 24/11/2016, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định Quy định mức thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020.


Quyết định Công nhận các xã Thanh Đình, Phượng Lâu và Sông Lô đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016

Ngày 9/11, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận các xã Thanh Đình, Phượng Lâu và Sông Lô, thành phố Việt Trì đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016


Quyết định ​của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 ​của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.


Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM

Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 12/10/2016 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM và phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp

Ngày 5/10/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1920/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp.


Tin đã đưa ngày Tới