Links Manager

Công bố Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh

(6/07/2017)

Ngày 03/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh.


Nhiều điểm mới trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 953/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.


uyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020


Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Ngày 19/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.


​Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội

Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020


Tin đã đưa ngày Tới