Links Manager

Ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

(12/09/2017)

Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2076/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Bộ tiêu chí này được áp dụng cho các khu dân cư thuộc các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


Công bố Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh.


Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020


Nhiều điểm mới trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 953/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.


Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Ngày 19/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.


Tin đã đưa ngày Tới