Links Manager

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

(9/09/2015)

PhuthoPortal – Ngày 07/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.


Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Cao Xá huyện Lâm Thao giai đoạn 2011-2015


Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hợp Hải huyện Lâm Thao giai đoạn 2011-2015


Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Sơn Vi huyện Lâm Thao giai đoạn 2011-2015


Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tứ Xã huyện Lâm Thao giai đoạn 2011-2015


1 2 3 4 5 Sau
Tin đã đưa ngày Tới