Links Manager

19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

(20/10/2016)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí.


Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 247 xã triển khai thực hiện, tỉnh Phú Thọ có 14 xã đạt 15 - 18 tiêu chí (tăng 14 xã); 63 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (tăng 26 xã); 165 xã đạt 5 - 9 tiêu chí (tăng 6 xã), 01 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 46 xã).


Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ tổng hợp theo Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 và Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.


Quyết định 342/QĐ-TTg

Quyết định số 342/QĐ-TTg về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.


Quyết định 491/QĐ-TTg

Quyết định số 491/QĐ - TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.


Tin đã đưa ngày Tới