Links Manager

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2017

(22/08/2017)

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2017


Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015


Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2014

Ngày 9/2/2015, BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM đã ban hành báo cáo số 28/BC- BCĐ về kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.


Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ vừa có Báo cáo số về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.


Báo cáo 129/BC-BCĐ về sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ vừa có Báo cáo số 129/BC-BCĐ về sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.


Tin đã đưa ngày Tới