Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

2/18/2019 2:48:00 PM

PhuthoPortal - Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất, đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống (gọi tắt là Chương trình ứng dụng) và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (gọi tắt là Chương trình Sở hữu trí tuệ) trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:


1. Căn cứ đề xuất:
- Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 (ban hành tại Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh).
- Kế hoạch phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020 số 1728/KH-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh.
- Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2016 - 2020.
- Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.
- Kế hoạch số 2912/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh vể việc thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.
2. Định hướng nội dung đề xuất, đặt hàng các Chương trình:
2.1. Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:
Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh là các nhiệm vụ hướng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thông qua các Chương trình KH&CN trọng điểm của tỉnh: Chương trình Khoa học xã hội và nhân văn; Chương trình công nghệ sinh học; Chương trình đổi mới công nghệ và tự động hóa trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; Chương trình vật liệu mới và năng lượng tái tạo; Chương trình công nghệ thông tin và truyền thông; Chương trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng; hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2011 - 2020;
Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.
2.2. Chương trình Ứng dụng: Tập trung vào các nội dung:
- Các công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ sinh học phục vụ nhân giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; công nghệ sản xuất, canh tác, tưới tiêu, bảo quản, chế biến các sản phẩm có chất lượng, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công nghệ vi sinh, công nghệ enzym phục vụ chế biến thực phẩm, sản xuất chế phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón, phòng trừ dịch bệnh, chế phẩm vi sinh bảo vệ cây trồng, cải tạo đất; công nghệ xử lý, kiểm soát và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.
- Các công nghệ thiết kế, chế tạo, cơ khí, điều khiển tự động hóa, sản xuất sạch; công nghệ để sản xuất và ứng dụng các sản phẩm công nghệ vật liệu mới, thân thiện môi trường; các công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo; công nghệ sản xuất vật liệu mới từ nguyên liệu sẵn có, lợi thế của địa phương; công nghệ xử lý môi trường nước thải, rác thải trong sản xuất công nghiệp, làng nghề và sinh hoạt; một số công nghệ phù hợp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Công nghệ trồng, bảo quản, chế biến thảo dược có giá trị cao; các tiến bộ khoa học và công nghệ mới, công nghệ cao phục vụ nâng cao hiệu quả trong chẩn đoán, phòng và điều trị; công nghệ phục vụ bào chế, sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng từ dược liệu; công nghệ vật lý y sinh hỗ trợ cho các cơ sở y tế.
- Công nghệ về thông tin - truyền thông phục vụ phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, thông tin thị trường cho người dân và doanh nghiệp; công nghệ phần mềm ứng dụng và nội dung số; công nghệ thiết kế, chế tạo phần cứng, phần mềm; công nghệ phục vụ quản lý, giám sát; công nghệ an toàn và an ninh mạng; các công nghệ phần mềm thông minh phục vụ quản lý, điều hành hiệu quả các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
2.3. Chương trình Sở hữu trí tuệ:
- Hỗ trợ xác lập nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp.
- Hỗ trợ xác lập sáng chế, giải pháp hữu ích.
- Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm làng nghề, hàng hóa đặc trưng, có lợi thế của tỉnh.
- Hỗ trợ quản lý và phát triển đối với các sản phẩm đặc thù của tỉnh đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.
3. Hồ sơ và thời gian nộp đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ:
- Hồ sơ đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ: Các đơn vị, tổ chức KH&CN, cá nhân xây dựng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu A1-1-ĐXĐT, A1-2-ĐXDASXTN, A1-3-ĐXDAKHCN (Áp dụng đối với các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ), Mẫu A1-4-ĐXDA (Áp dụng đối với các nhiệm vụ đề xuất trong Chương trình ứng dụng và Chương trình Sở hữu trí tuệ) và tổng hợp danh mục, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo mẫuA2-THĐX (chi tiết các file biểu mẫu được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: http://www.sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn). Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất, đặt hàng phải được thông qua Hội đồng KH&CN của ngành, đơn vị lựa chọn (nếu có).
- Thời gian tiếp nhận đề xuất, đặt hàng: Chậm nhất trước ngày 31/5/2019.
 Phiếu đề xuất, đặt hàng của tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đồng thời gửi bản điện tử đến hộp thư phongqlkhpt@gmail.com.
Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 sau khi được phê duyệt sẽ được thông báo đến các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ và được đăng trên trên website: http://www.sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn
Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ), điện thoại: 0210.3854. 696, Email: phongqlkhpt@gmail.com./.

BBT