Chỉ thị về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2019

5/14/2019 6:29:00 PM

PhuthoPotal - Ngày 7/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2019.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị giáo dục thực hiện chương trình các môn học đảm bảo kế hoạch; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp và thí sinh tự do. Xây dựng kịp thời các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức thi; phổ biến rộng rãi quy chế thi THPT quốc gia, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được Bộ GD&ĐT ban hành và quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, quy chế tuyển sinh các lớp đầu cấp đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền để giáo viên, học sinh và nhân dân trong tỉnh có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về thi cử; thực hiện nghiêm túc các quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Chỉ đạo các đơn vị đặt địa điểm thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, các điều kiện theo đúng quy định, đảm bảo an ninh, an toàn để tổ chức kỳ thi.
Tổ chức cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên học tập quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ quản lý và giáo viên; xây dựng phương án tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh gọn nhẹ, hợp lý; chỉ đạo việc coi thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp, đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp theo đúng quy định.
Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh; chủ động ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý và giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.
Phối hợp với Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Tân Trào, Học viện Ngoại giao, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt kết quả tốt.
Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi trong việc ăn, ở, đi lại, sinh hoạt.
UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo việc xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tổ chức các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định của Bộ GD&ĐT. Phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia; chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giáo dục trên địa bàn tích cực chuẩn bị các điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi và học sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia. Đối với những huyện miền núi, đi lại khó khăn, phải có biện pháp hỗ trợ việc đi lại của thí sinh tham gia kỳ thi; tuyệt đối không để tình trạng thí sinh bỏ thi vì điều kiện đi lại không đảm bảo. Phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức và tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn theo phân cấp quản lý theo quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT; xây dựng các phương án để các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh của địa phương diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đảm bảo quyền được dự thi của tất cả các đối tượng theo quy định và nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và học sinh.
Sở Tài chính phối hợp với Sở GD&ĐT chuẩn bị đáp ứng kịp thời, đầy đủ kinh phí để tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2019 và hướng dẫn sử dụng kinh phí theo quy định.
Công an tỉnhphối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng phương án và tổ chức triển khai công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đường và tại các điểm thi; đảm bảo cho các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên phạm vi toàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, theo đúng quy chế.
Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở GD&ĐT và các ngành liên quan xây dựng phương án về phương tiện giao thông phục vụ cho học sinh, phụ huynh học sinh đi lại; xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong mọi điều kiện, đặc biệt là tại địa bàn các huyện miền núi đi lại khó khăn và những nơi có số lượng thí sinh dự thi nhiều.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Công ty Điện lực Phú Thọ, Tỉnh Đoàn thanh niên, các ngành, tổ chức đoàn thể liên quan và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn phối hợp với Sở GD&ĐT để có sự chỉ đạo theo ngành dọc đến cấp huyện và xã tham gia phục vụ các kỳ thi, đảm bảo về: An ninh trật tự, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn nghỉ, đi lại, thông tin liên lạc, kinh phí và nguồn điện ổn định cho việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2019 trên địa bàn kịp thời, hiệu quả.
BBT

BBT