Tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới

6/4/2019 4:33:00 PM

PhuthoPortal - Ngày 29/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2332/UBND-KTN về việc tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới.


Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới đến năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới. Xác định xây dựng khu dân cư nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đưa nội dung xây dựng khu dân cư nông thôn mới vào kế hoạch để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện hàng năm. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, các phòng, ban chuyên môn, cán bộ được phân công giúp đỡ xã xây dựng NTM tăng cường xuống cơ sở, cùng với cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư nông thôn mới.
Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng các khu dân cư trên địa bàn theo Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới của tỉnh đã ban hành; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện theo lộ trình, phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới theo hướng ưu tiên hỗ trợ thực hiện đối với các tiêu chí dễ đạt, cần ít nguồn lực, các tiêu chí khó huy động nguồn lực xã hội hóa; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đối với các khu gần đạt, các khu có điều kiện thuận lợi về huy động nguồn lực để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu mỗi xã chưa có khả năng hoàn thành nông thôn mới hàng năm có thêm từ 2 - 3 khu dân cư được công nhận là khu dân cư nông thôn mới.
Quan tâm dành nguồn lực để ban hành cơ chế, chính sách thưởng cho các khu dân cư được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhằm tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại địa phương.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện của các huyện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nếu vượt thẩm quyền.
BBT