Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII

7/9/2019 11:53:00 AM

PhuthoPortal - Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 111/BC-UBND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII.