Phổ biến pháp luật

VĂN BẢN MỚI

Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018

21/05/2018 15:20:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1995/UBND-NC về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018.

Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018

08/05/2018 16:19:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 7/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1809/UBND-NC về việc thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tỉnh Phú Thọ

20/04/2018 16:28:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành văn bản số 712/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018

22/03/2018 14:04:00 CH
PhuthoPortal - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 860/UBND-NC về việc thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020

21/03/2018 14:30:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 14 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 862 /KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015”  đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Chi tiết xem tài liệu đính kèm