Phổ biến pháp luật

VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3)

19/06/2019 08:32:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 22/5/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 2349/BTNMT-TCQLĐĐ V/v thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3).

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

17/04/2019 10:30:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1355/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. 

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2019

26/03/2019 16:41:00 CH
Vừa qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 852/KH-HĐPB về hoạt động của Hội đồng trong năm 2019.

Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

26/03/2019 14:06:00 CH
PhuthoPortal - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018.  

Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018

21/05/2018 15:20:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1995/UBND-NC về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018.

Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018

08/05/2018 16:19:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 7/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1809/UBND-NC về việc thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018.