Quy hoạch - kế hoạch

Quy hoạch - Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện NQ Trung ương 7 khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạng CNH, HĐH đất nước"

20/11/2019 14:16:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 15/11/2019, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành văn bản số 105/KH-TU về kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện NQ Trung ương 7 khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạng CNH, HĐH đất nước".

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-/KL-TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"

20/11/2019 14:11:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 15/11/2019, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành văn bản số 102/KH-TU về kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-/KL-TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

20/11/2019 07:53:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 13/11, UBND tỉnh ban hành chương trình hành động số 5265/Ctr-UBND thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

19/11/2019 11:35:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 11/11, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 101/KH-TU về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2020

19/11/2019 11:34:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2950/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2020.

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2019 - 2021

08/11/2019 08:23:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 21/10/2019, UBND tỉnh ban hành Đề án số 4782/ĐA-UBND về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2019 - 2021.