Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2016 - 2017
 
Thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2016 - 2017

UBND TỈNH PHÚ THỌ

BAN TỔ CHỨC CÁC HỘI THI

SÁNG TẠO KỸ THUẬT

Số: 363/TL-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Phú Thọ, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

THỂ LỆ

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH  PHÚ THỌ NĂM 2016-2017

 

 

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động của hội thi sáng tạo kỹ thuật; Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc kiện toàn Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ hàng năm.

 

Căn cứ Kế hoạch số 4996/KH-BTC ngày 02/12/2015 của Trưởng Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về việc tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2016 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2016 - 2017, Ban tổ chức các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ (gọi tắt là Ban tổ chức các Hội thi) ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2016-2017, cụ thể như sau:

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

 

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2016-2017 (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và địa phương.

 

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp

 

1.   Cơ quan tổ chức:UBND tỉnh Phú Thọ (Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh).

 

2.   Cơ quan thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

 

3.   Cơ quan phối hợp:

 

- Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

- Sở Khoa học và Công nghệ.

 

- Sở Thông tin và Truyền thông.

 

- Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

- Báo Phú Thọ.

 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

 

- Sở Công thương.

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

- Ban quản lý các khu công nghệp.

 

- Đảng ủy khối doanh nghiệp.

 

Điều 3. Lĩnh vực dự thi.

 

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

 

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. 


2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng và giao thông vận tải. 


3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng. 


4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường. 


5. Y dược. 


6. Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác. 

 

Điều 4. Đối tượng dự thi

 

1. Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Phú Thọ, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Phú Thọ từ năm 2012 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

 

2.   Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư để tạo ra các giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi.

 

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

 

1. Tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.

 

2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Phú Thọ và của Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

 

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xã hội.

 

Điều 6. Hồ sơ dự thi (Trình bày trên khổ giấy A4)

 

Hồ sơ dự thi gồm hai bộ, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi, toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nêu tại Điều 3 của Thể lệ này và các tài liệu khác (nếu có).

 

1. Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu) gồm các nội dung sau:

 

- Họ và tên người dự thi.

 

- Tên tổ chức dự thi.

 

- Địa chỉ nơi làm việc.

 

- Địa chỉ nơi cư trú.

 

- Điện thoại liên hệ (nếu có).

 

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân).

 

- Tên giải pháp dự thi.

 

- Lĩnh vực dự thi.

 

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm).

 

- Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra.

 

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;

 

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại Điều 4, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

 

2. Bản mô tả giải pháp dự thi:

 

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

 

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

 

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

 

- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

 

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi  là lợi ích trực tiếp  có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

 

- Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó.

 

- Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ  môi trường, tạo thêm việc làm cho người lao động ...

 

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ,  hình ảnh, các tính toán minh họa  ...

 

4. Các tài liệu khác (nếu có).

 

Điều 7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thi  

 

1. Thời hạn nhận, chấm, xét duyệt và trao giải thưởng Hội thi:

 

Trong năm 2016 chỉ thực hiện công tác tuyên truyền.

 

- Nhận đăng ký, thu thập, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ dự thi (Từ tháng 6 năm 2017 đến hết tháng 7 năm 2017).

 

- Mời chuyên gia phản biện, thành lập hội đồng giám khảo, tổ chức xét duyệt quyết định trao giải và khen thưởng (Tháng 8 năm 2017).

 

2. Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ cho tới ngày công bố kết quả Hội thi và không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.

 

3. Nơi nhận hồ sơ tham gia dự thi:

 

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

 

Khu 4 - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

 

Điện thoại: 0210.3817412;  Fax:0210.3845419;   Email: btchtpt@gmail.com

 

Chi tiết về Hội thi xem trên Website: trithucdatto.vn

 

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

 

Điểm số mỗi giải pháp dự thi là điểm trung bình cộng của Hội đồng giám khảo và chuyên gia phản biện.

 

Các giải pháp được xét trao giải phải có số điểm tối thiểu đạt 60 điểm.

 

Số điểm tối thiểu trao giải nhất phải đạt 85 điểm trở lên.

 

Xét thưởng theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.   

                                  

Điều 9. Giải thưởng

 

Tổng số giải thưởng: 30 giải cho 6 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích.

+ Giải nhất: 20.000.000 đồng.

 

+ Giải nhì: 15.000.000 đồng.

 

+ Giải ba: 10.000.000 đồng.

 

+ Khuyến khích: 5.000.000 đồng.

 

Các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi, cá nhân và đơn vị tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao, được Ban tổ chức khen thưởng.

 

Điều 10. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

 

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

 

Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp), Ban tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao giải thưởng của Ban tổ chức Hội thi.

 

Điều 11. Điều khoản thi hành     

 

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa hợp lý các tổ chức cá nhân phản ánh về cơ quan thường trực các Hội thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) để xem xét, sửa đổi cho phù hợp thực tế./.   

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                            TM. BAN TỔ CHỨC

- UBND tỉnh (B/c);                                                                                                                                                                                        KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

- LHH Việt Nam (B/c);                                                                                                                                                                                         PHÓ TRƯỞNG BAN

- Ông Hà Kế San - PCT UBND tỉnh (B/c);                                  

- Thành viên BTC;                                                                                                                                                                                                           (Đã ký)

- Liên hiệp các hội KH&KT;                                                                                                                                       

- Các sở, ngành;                                                                                                                                                                                        CHỦ TỊCH - LIÊN HIỆP CÁC HỘI

- Ban Quản lý các khu công nghiệp;                                                                                                                                                                KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

- Các đoàn thể cấp tỉnh;                                                                                                                                                                                          Hoàng Văn Tuyển

- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh;

- UBND các huyện, thành, thị;

- Các hội thành viên LHH;

- Các trường ĐH, CĐ, TC, đơn vị

   khoa học trên địa bàn tỉnh;

- Các doanh nghiệp;

- Lưu VT.

      

    


                                                                     


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm