Links Manager

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

(28/03/2017)

PhuthoPortal - Ngày 30/7/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1214/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.


Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020

PhuthoPortal – Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4772/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020.


Kế hoạch thực hiện về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH then chốt, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch và CCHC tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016 - 2020

PhuthoPortal - Ngày 01/7/UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2676//KH-UBND thực hiện về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH then chốt, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch và cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016 - 2020.


Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Ngày 14/7/2008, tại Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 


Tin đã đưa ngày Tới