Links Manager

Quyết định về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

(15/07/2013)

Ngày 12/01/2012, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thay  thế  Quyết  định  số 2478/2009/QĐ-UBND  ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh.


Tin đã đưa ngày Tới