Links Manager

Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư giai đoạn đến năm 2020

(29/03/2017)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg, ngày 14/7/2008 của Thủ tư­ớng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020)


Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT và lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 2013 – 2015 tỉnh Phú Thọ


Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT và lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 2012 – 2015 tỉnh Phú Thọ


Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư vào tỉnh năm 2012


Các dự án phát triển nhà ở đô thị đầu tư giai đoạn 2011 – 2020 tiếp tục kêu gọi đầu tư


Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư đến năm 2020


Danh mục dự án mời gọi đầu tư của tỉnh Phú Thọ năm 2010


Tin đã đưa ngày Tới