Links Manager

Quyết định số 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017

(28/03/2017)

Ngày 05/5/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 587/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 – 2017


Quyết định số 368/QĐ-TTg

Ngày 28/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020.


Chỉ thị số 21/CT- TTg

Ngày 6/8/2012, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.


Thông tư Liên tịch số 34/2011/TTLT-BTTTT-BNV

Ngày 24/11/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư Liên tịch số 34/2011/TTLT-BTTTT-BNV Hướng dẫn việc phối hợp thi hành quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.


Tin đã đưa ngày Tới