Links Manager

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ năm 2017

(28/03/2017)

PhuthoPortal – Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5744/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh Phú Thọ năm 2017.


Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ năm 2016

PhuthoPortal – Ngày 04/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 711/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh Phú ThọPhuthoPortal – Ngày 04/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 711/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh Phú Thọ năm 2016.năm 2016.


Văn bản số 3424/UBND-TH4

PhuthoPortal - Ngày 19/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.


Kế hoạch số 2753/KH-UBND

PhuthoPortal - Ngày 04/7/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2753/KH-UBND thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số  giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh.


Kế hoạch số 2628/KH-UBND

PhuthoPortal - Ngày 26/6/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2628/KH-UBND Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 – 2015.


Kế hoạch số 2166/KH-UBND

PhuthoPortal - Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2166/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại trung hạn của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 – 2017. 


Quyết định thành lập Sở Ngoại vụ

Ngày 9/9/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.


Các tin khác

Tin đã đưa ngày Tới