Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đặng Minh Tiến
Sở Giáo dục và Đào tạo
Chánh Văn phòng
tiendm.sogddt@phutho.gov.vn
Đặng Thị Thành
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Trưởng phòng
thanhdt.sogddt@phutho.gov.vn
Đinh Quang Tuấn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Chánh Thanh tra
tuandq1.sogddt@phutho.gov.vn
Đỗ Nguyên Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Trưởng phòng
thuongdn.sogddt@phutho.gov.vn
Đỗ Quang Tuân
Sở Giáo dục và Đào tạo
Trưởng phòng
tuandq.sogddt@phutho.gov.vn
Đỗ Thanh
Sở Giáo dục và Đào tạo
Trưởng phòng
thanhd.sogddt@phutho.gov.vn
Hoàng Anh Tuấn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Chánh Văn phòng
tuanha.sogddt@phutho.gov.vn
Hoàng Văn Cường
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Chánh Thanh tra
cuonghv.sogddt@phutho.gov.vn
Lê Thị Tuyết Trinh
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Trưởng phòng
trinhltt.sogddt@phutho.gov.vn
Lê Thị Việt An
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Chánh Văn phòng
anltv.sogddt@phutho.gov.vn
Lê Xuân Trường
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giám đốc
truonglx.sogddt@phutho.gov.vn
Nguyễn Minh Tường
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Giám đốc
tuongnm.sogddt@phutho.gov.vn
Nguyễn Quang Huy
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Trưởng phòng
huynq1.sogddt@phutho.gov.vn
Nguyễn Quang Tiến
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Trưởng phòng
tiennq.sogddt@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Huyền
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Giám đốc
huyenntt.sogddt@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Việt Hà
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Trưởng phòng
hantv.sogddt@phutho.gov.vn
Nguyễn Thúc Sinh
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Trưởng phòng
sinhnt.sogddt@phutho.gov.vn
Nguyễn Tuấn Anh
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Trưởng phòng
anhnt.sogddt@phutho.gov.vn
Nguyễn Tuấn Trường
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Trưởng phòng
Truongnt.sogddt@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Biết
Sở Giáo dục và Đào tạo
Trưởng phòng
bietnv.sogddt@phutho.gov.vn
0-20 | 32 |    Trang    1 Sau ››