Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đặng Văn Hương
UBND Thị xã Phú Thọ
Trưởng phòng
huongdv.UBtxphutho@phutho.gov.vn
Hà Tuấn Anh
UBND Thị xã Phú Thọ
Trưởng phòng
anhht.UBtxphutho@phutho.gov.vn
Hà Tuấn Anh
UBND Thị xã Phú Thọ
Chánh Văn phòng
anhht.UBtxphutho@phutho.gov.vn
Hà Tuấn Anh
UBND Thị xã Phú Thọ
Phó Chủ tịch
anhht.UBtxphutho@phutho.gov.vn
Lại Đình Tài
UBND Thị xã Phú Thọ
Trưởng phòng
taild.UBtxphutho@phutho.gov.vn
Lê Anh Tuấn
UBND Thị xã Phú Thọ
Trưởng phòng
tuanla.UBtxphutho@phutho.gov.vn
Lê Kim Khánh
UBND Thị xã Phú Thọ
Chủ tịch
khanhlk.UBtxphutho@phutho.gov.vn
Lê Quang Dũng
UBND Thị xã Phú Thọ
Trưởng phòng
dunglq.UBtxphutho@phutho.gov.vn
Ngô Đức Công
UBND Thị xã Phú Thọ
Trưởng phòng
congnd.UBtxphutho@phutho.gov.vn
Nguyễn Hoàng Thu
UBND Thị xã Phú Thọ
Trưởng phòng
thunh.UBtxphutho@phutho.gov.vn
Nguyễn Hồng Quân
UBND Thị xã Phú Thọ
Trưởng phòng
quannh.UBtxphutho@phutho.gov.vn
Nguyễn Hồng Trường
UBND Thị xã Phú Thọ
Trưởng phòng
truongnh.UBtxphutho@phutho.gov.vn
Nguyễn Tiến Lâm
UBND Thị xã Phú Thọ
Phó Chủ tịch
lamnt.UBtxphutho@gov.vn
Phạm Kim Vinh
UBND Thị xã Phú Thọ
Trưởng phòng
vinhpk.UBtxphutho@phutho.gov.vn
UBND thị xã Phú Thọ
UBND Thị xã Phú Thọ
Bí thư
UBtxphutho@phutho.gov.vn
0-15 | 15 |    Trang    1